Filosofie Schopenhauera, Kierkegaarda a Nietzscheho

Autor: Lenka Škola: GML Brno
Strany: 5 A4 Obrázky: ne
Dokument stažen: 2843x Náhled zobrazen: 21466x
   
Stáhnout zazipovaný dokument » Zpět na seznam »
  
Textový náhled:

12a
Filosofie A.Schopenhauer, S.Kiekegaarda a F. Nitzscheho

A.Schopenhauer, S.Kiekegaarda spolu s Nietzschem a Bergsonem jsou hlavními představiteli iracionalismu v 19. a 20. století. Iracionalismus - (z lat. nerozumný, protirozumový) je opakem racionalismu. Jde o idealistický směr ve filosofii. Vše, co se jeví rozumu zcela nebo zčásti nedostupné, co nelze pochopit logickým myšlením, se označuje jako iracionální. Popírá se tak význam rozumu (ratio) v pounání. Popření smyslu však není jednoznačné. Pohybuje se od absolutního ira. k relativnímu ira. Někdy určitý druh ira. v protikladu k racio. věří na nadrozumové, nadpřirozené zjevení, které se zjevuje tam, kde kde rozumové myšlení vyčerpalo své možnosti.
Absolutní ira. - popírá jakýkoliv smysl bytí a dění a tvrdí, že vše je absurdní.
Relativní ira. - Co je nepochopitelné je rozumu nepřístupné. K tomu se dostaneme intuicím, vcítěním. Iracionalismus se jinak objevuje ve fil. antropologii a etice, kde podstata člověka se označuje jako ira. (Pascal). Jinak se projevuje v teorii poznání, např. jako instiktivní intuice (Bergson).

Nietsche a Schopík jsou ale i hlavními představiteli voluntarismu. Voluntarismus (lat. vůle) je idealistický směr ve filozofii, který neuznává závislost lidské vůle na prostředí. V některých případech považuje vůli za podstatu světa. Odmítá objektivní planost zákonů přírodních i společenských. Vychází z předpokladu, že vůle je základním principem světa. Úzce souvisí s iracionalismem.


Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) sám sebe považoval za pokračovatele a dovršitele Kantovy filosofie. Jeho hlavním spisem je Svět jako vůle a představa. Teoretický základ základ tvoří klasická ideal. filosofie, zvláště Kantova. Zapůsobilo na něj studium Platóna, indické fil. a buddhismu.
Ve shodě s Kantem rozeznává "věc o sobě" a "jev". Věc o sobě je vůle, která se projevuje ve světě stupňovitě. Člověk je vrcholem organického života, když vznikne, vznikne tím vědomí a zároveň "svět jako představa". Ve světě jevů existuje hmota a síla, podřízená prostoru a času, tudíž ve světě představ není místo pro svobodu, vše je determinováno (tojealesračka).
Poznání je buď bezprostřední (intuitivní) nebo abstraktní (reflexivní) - poznání rozumem. Za hlavní pokládá Shopen. intuitivní. Vlastností vůle je neutuchající nespokojenost, což žene svět k neustálé změně. Vyvolává střetání protichůdných sil a nálad, což způsobuje utrpení a bolest. Voluntarismus ve svých důsledcích ústí v pesimismus. Tento svět pokládá za nejhorší vůbec, neboť lidský život je neustálé chtění, které je utrpením a splnění přání vede k novému chtění nebo k nudě. "Existovat znamená trpět, žití je zmnožování utrpení." "Žádoucím stavem je nebytí, klid, nežití." Smysl Schop. filos. spočívá v hledání odpovědi na problémy lidského života.


Sören Aabye Kierkegaard (1813 - 1855) Je považován za prvního představitele existencialistické filozofie. Hlavními představiteli této filosofie byli v Německu Jaspers a Buber, ve Francii Camus, Sarter. Byl dánský filozof, teolog a spisovatel. Lidská existence se podle něj vyznačuje radikální osamoceností a nutností volit, při čemž nemá oporu v ničem, čím by si mohla své počínání předem vysvětlit. Z toho plyne bytí na hranicích nejistoty, z toho plynou stavy úzkosti. Záchranou může být víra v Boha, chápaného ovšem v radikální transcendenci (jež nepotřebuje zprostředkování církevní dogmatikou, transcendentní = předahující lidskou individualitu, něco co sám neovlivní), která je ve své neuchopitelnosti dosažitelná pouze skokem.
Takovému skoku je člověk nejblíže, projde-li třemi základními životními stádii:
* estetickým (odbývajícím se ve smyslových prožitcím a hrozícím rozčarování)
* etickým (odpovědné přitakání povinnosti volit, ale jež je provázeno trvalou úzkostí v rozporu konečného a nekonečného)
* náboženským (které dokáže překonat úzkost odevzdáním se milosti transcendentní bytosti)
Kier. byl za svého života neznámý, objevil ho Jaspers.Fridrich Nietze
Největší filozof, zakázán komunistama, že svou teorií dal základ fašismu.Nietze - velmi skeptický vůči všemu.
- počátkem filozofie je u něj Herakleitos a mezi ním a Nietzem je všechno zanedbatelné. Z počátku je fascinován Schopenhauerem - tragičnost ho fascinuje, a z toho vychází.
ŽIVOT:
Člověk samotný, nepochopený a konec života trávil v nevyléčitelné chorobě.Narodil se 1844 v Německu, syn evangelického pastora - zemřel když mu bylo 5 let a byl vychován jen matkou a sestrou-> jen ženským faktorem. Byl velmi senzibilní a slabý, ale snažil se tomu čelit - otužoval se a měl silný režim.Vystudoval filologii v Bonu a Lipsku. Ervin Rhode - ovlivňoval ho při studiích, Nietze uctíval Antiku a vynášel ji do nebes. Jeho druhá oblíbenost byla hudba, Wágnerova hudba. Hudba ze které musí být posluchač vedle. Po studiích se seznámils Wágnerem - velmi ho ovlivnila - hudba je největší umění, byl ctitelem Wágnera. Uveřejňoval své filozofické studie před ukončením studií. Ve 24 byl zvláštním profesorem v Banelli.Jakob Burkart - historik a filozof - velmi ho ovlivnil. 1870 - Nietze se stal dobrovolným ošetřovatelem, nakazil se úplavicí a od té doby byl stále nemocen.
1871 -Zrození tragédie z ducha hudby
-Nadčasové úvahy - eseje o duchu doby.
Účastnil se Wágnerových dnů v Bajrůtu. Wágner nechal postavit divadlo, kde se pak hráli jeho až 7dní dlouhé hry.
Nietze se s Wágnerem rozešel po té co Wágner napsal svou operu Parsifal a v ní vzdal hold křesťanství. Nietze říkal, že je nutné křesťanství přehodnotit. Nietze se odklonil od hudby k vědě. Nositelem pozitivismu.
Dílo: Lidské, příliš lidské - 1878 - 80, věnoval to Voltairovi.
zhroutil se a po té napsal :
Radostná věda
Ranní červánky
1882 - Tak pravil Zarathustra - básnický a filozofický spis - pokouší se zde vysvětlit svou hlavní filozofickou myšlenku. Voluntarismus - vůle k moci být sám sebou. Vůle nám pomáhá zjistit čím jsme. - Příběh perského myslitele Zorvaster - poutník zije mezi v horách a vypráví svou filozofii zvěři. Snaží se změnit hodnoty a lidi.
Genealogie morálky 1887
1888 cítí, že se blíží katastrofa a tak napíše za jeden rok :
Případ Wágner
Dokumenty psychologa
Soumrak model
Antikrist
1889 - dostal paralitický záchvat a nadlouho po tom oslepl a zustal skoro nehyný. 12 let zůstal odkázán na cizí pomoc. Nebyl schopen ani číst a psát. Od roku 1900 se léčil na klinice a pak doma. Ještě než se mu to stalo, rozeslal všem velmi předvídavé dopisy.FILOZOFIE
prodělal 3 období
1. období romantické
kloní se k Shopenhauerovi, život je hrůzný a obtížný, žití v osamělosti utíkáme k umění - nové motivy. Inspirovat se máme uměním Antickým. Inspirace Wágnerem, podle něj jsou dva druhy umění: 1. apolinský - člověk je utěšován - umění nasazuje člověku růžové brýle. Klid, dokonalost, hrůzy světa jsou podávány v lepším světle.
2. Dionýzské - pro Nietzeho cennější, umění je naturalistější a podá pravdivý leč syrový obraz života. Při pohledu na toto umění nalezneme chuť a moc žít. V této době je kritikem vědy - jen pouhá teorie. Umění jde pod povrch. Na konci období se pohádal s Wagnerem a onrátí se o 180 stupňů.
2. období Pozitovismu
Rozchod s Wágnerem, Inspiroval se v Helverziovi. Hájí vědu - medicína mu zachrání život. Krok po kroku odhaluje život. Vychází z faktů. Vědsa by člověka měla vybavit prostředky proti náboženství, idepologii, tmářství. Kritizuje křesťanství . které nutí člověka plýtvat soucitem. Oslabuje v člověku lidství.
3. období Estetické a metafyzické
kritika křesťanství, etikou
- křesťanství je zdrojem Evropského nihilismu, k. má převrácené hodnoty, k. tvrdí, že existuje jedotná morálka, Nietze říká, že neexistuje jednotná morálka a vytvoří teorii, že je morálka Panská a Rabská (otrocká)->kodex dvojího druhu.
-Přehodnocení hodnot - každá etapa má svoje hodnotové žebříčky, v jeho době už je (pro něj) křesťansví přežitek. Hodnoty podle panské morálky.
-Tyto hodnodnoty může vytvořit jen nadčlověk - později - SILNÍ TOHOTO SVĚTA - lidé, kteří už pochopil, že Bůh je mrtev. Lidé, kteří chápou realitu kolem sebe a jejich potenciál se zvětšuje.
1) vůle moci
2) koloběh - všechno co tu je, už tady jednou bylo, akorát tomu jinak říkáme. Všechna jsoucna se dokonale opakují. Antika je pro něj vzepětí lidského ducha a středověk byl pokles. Naše tschnická úroveň může být výrazem našeho poklesu.
Nietzeho etika
založena na relativitě pojmu. Čím větší pojem, tím větší falzifikace. Morálka - falsifikace a vysvětlení v křesťanství. Každý se řídí takovou morálkou, kterou potřebuje pro své cíle.

3 přístupy k morálce:
1) ospravedlňujeme morálkou své rozhodnutí - je mravný - to tvrdí Nietze
2) Cíl - klid a pohoda, morálka je podřízena tomuto cíli.
3) Potřeba prosadit sebe sama - potřebuji takovou morálku, která ospravedlňuje mé činy.
Člověk má předem dané vlastnosti - SÍLU.
- panská morálka - čestnost, hrdinství
- rabská morálka - pokora, milosrdenství, humanismus, dělá z nouze ctnost.
Nakonec budou mít všichni panskou morálku (rabská - otrocká - je příprava na panskou) Panská morálka - lidé si uvědomí svou sílu a pak teprve bude nový svět.

Jak filozofuje Nietze?
Křesťanská morálka doby má 3 základní hodnoty: ROVNOST - všichni jsou si před zákonem rovni, Nietze: lidé si nikdy rovni nebudou, takovou silou, jakou mají si dobudou postavení.
SVOBODA - svobodu máš takovou dokud nenarazíš na svobodu druhého.
Nietze: hranice druhého mě nezajímají, jak ostré mám lokty takovou mám svobodu.
MRAVNÍ HODNOTA - nejvyšší etické norma
Nietze: nejvyšší mravní hodnota je život sám, a jen v porovnání s ním mají věci hodnotu.

Demokracie je podle Nietzeho blud, pokračování v Platonismu
Křesťanství - jeho hodnoty jsou pseudohodnoty,
Křesťanské zásady které Nietze rozbíjí.
1) zásada spravedlnosti - všichni musí mít stejný podíl na právech a dobrech tohoto světa.
Nietze: pokud by se to( realizovalo, pak by svět spěl k úpadku. Podpora neschopných na úkor schopných.
2) zásada užitečnosti - veškeré naše jednání spěje k něčemu užitečnému, dobrému.
Nietze: tvrdí, že nejde o to tvořit něco dobrého, dobro je život.
3) Altruismus (pomoc druhým) a láska k bližnímu
Nietze: altruismus je egoismus slabých (přivlastňovat si to co jim nepatří, zdůrazňují svoji slabost, což je hnusné, ) Sebeláska důstojných lidí je základ světa.
4) zásada soucitu - mám rozdávat dobro diferenciovaně, postiženým víc, čím je na tom hůře tím víc pomoci.
Nietze: celé je to nesmysl, nemohu plýtvat soucitem na někom kdo je neschopný, (je to nemorální), musím podporovat silné.
5) Duchovní dobro - vyšší než materiální dobro
Nietze: život je založen tělesně a člověk také, potřebujeme tělesná dobra a z nich se vyvinou duševní dobra.
6) Zásady primárnosti celku - dobro celku je vždy lepší než dobro jednotlivce.
Nietze: každý celek má hodnotu jen, protože má silného jednotlivce. Celek je hodnotný jen díky hodnotě individuality.
7) Intence - skutečná hodnota jednání není v tom co dokáže, ale kam směřovalo. Hodnotí se úmysl.
8) Zásada výchovy - lidé se mají vychovávat k tomu, aby dělali dobro.
Nietze: co v lidech není to výchova nespraví.
9) Zásada odměn a trestů - dobro je vždy odměněno a dobrý úmysl také. Zlo je vždy potrestáno.
Nietze: cílem života je život sám, důstojný a plnohodnotný, život po životě není, nebude po životě dobro odměněno.

Rozbití tehdejší politické doktríny
1) Antifeminista - jak muži ztrácejí svou mužnost, degenerují i ženy a jejich instinkty.
2) Antidemokratický - morálka stádní zvěře, demokracie - vláda lůzy, která nemá na to aby vládla.
3) Antisocialista - lidé jsou svoji povahou kořistníci, barbaři, vždy se vrhají na slabší, podstatou světa je přisvojování si a utlačování slabších.
4) Antiiltelektualista - nejinteligentnější je instinkt, je hloupé pohrdat tělesnými instinkty.
5) Antipesimista - proti všem mudrcům, úpadkový typy života.
6) Antikřesťan - křesťanství je hlavním nepřítelem pudů, instinktů, Bůh slabých je nejperversnější.