Podnikatelský záměr

Autor: Jitka Škola: VOŠŽ Přerov
Strany: 18 A4 Obrázky: ne
Dokument stažen: 52849x Náhled zobrazen: 169424x
   
Stáhnout zazipovaný dokument » Zpět na seznam »
  
Textový náhled:


SEMINÁRNÍ PRÁCE
DO PODNIKATELSTVÍPodnikatelský záměr
Jméno: Jitka Babíková
Obor: Celnictví a spedice
Rok: 2000/2001Prohlašuji, že jsem tuto seminární práci vypracovala sama bez pomoci jiných
osob s použitím uvedených zdrojů.

Použité zdroje: Ekonomika pro podnikatele - Ing. Dagmar Preisterová
Marketing služeb - Adrian Payne
Stručný slovník ekonom. pojmů
Obchodní zákoník
Živnostenský zákon
Ekonomika a provoz obchodu I - Stanislava Peštová

------------------------------------
podpis

OBSAH

Úvod 1
Rozhodnutí začít podnikat 2
Základní údaje o penzionu 2
Zahájení podnikání 3
- živnost 3
- koncesní listina 3
Založení podniku - penzionu 4
Popis projektu 4
- organizační struktura 5
Povinnosti pana Šustra 6
- provozovna 6
- bezpečnost práce 6
- daňová a odvodová povinnost 6
Evidence pana Šustra 8
- založení podnikatelského účtu 8
Marketingový průzkum trhu 8
Marketingový mix služeb 9
Zakladatelský rozpočet 9
Úvod

Účelem této seminární práce je pokusit se vžít do osoby podnikatele a založit fiktivní firmu
tedy sestavit podnikatelský záměr. Je třeba učinit mnoho potřebných kroků při zahájení
podnikání.
Po posouzení situace v obci Karlovice u Vrbna pod Pradědem sem se rozhodla navrhnout
zaležení malého penzionu. Z hlediska předmětu podnikání jde o živnost poskytující služby.
Ubytovací služby zahrnují podle živnostenského zákona ubytování v hotelech, motelech
penzionech a chatových osadách, včetně provozování hostinských činností v těchto
zařízeních.
V této práci se pokusím popsat založení firmy, co k tomu pana Šustra vedlo, co všechno
musel udělat pro to, aby mohl podnikat, jak si představuje své podnikání, jaká je konkurence
v jeho okolí jaká bude návratnost jeho investic.
- 1 -


Rozhodnutí začít podnikat

V roce 1998 pan Šustr úspěšně ukončil nádstavbové studium na SOŠ hotelové. Má tedy
vyúční list v oboru kuchař, číšník a navíc maturitní zkoušku. Dva roky pracoval v baru
Dukan, který byl umístěn v hotelových prostorách. Před necelými třemi měsíci hotel
zkrachoval a pan Šustr zůstal bez práce. Po dlouhých debatách se svou sestrou se rozhodl
podnikat na vlastní pěst.
Sestra jej v plánování podnikání plně podpořila, sama studuje na Živnostenské škole a ráda
by si u bratra přividělala. Panu Šustrovi slíbila, že mu v začátcích pomůže. Finančně, s
účetnictvím, marketingem a řízením penzionu.
Nyní musí pan Šustr zvážit všechna pro a proti, ujistit se, že provozování penzionu a jeho
začlenění na trh služeb bude úspěšné. Výhodou pana Šustra je to, že v již zmíněných
Karlovicích bydlí jeho babička, která prodává svůj dům. Tato nemovitost bude dle plánu pana
Šustra onen penzion.


Základní údaje o penzionu

Obchodní jméno: Penzion Jitka

Vlastník: Jakub Šustr

Trvalé bydliště: 17. listopadu 23
736 01 Havířov

Místo podnikání: Karlovice 280
793 23 okr. Bruntál

Předmět podnikání: Ubytovací služby včetně hostinské činnosti

IČO: 79012648

DIČ: 79012-597

Datum zahájení podnikání: 29. 10. 2000

Tichý společník: Jitka Babíková
Matuškova 14
736 01 Havířov

Počet zaměstnanců: 14

Základní vklad: vlastní 500.000 Kč
tichý společník 1 555.000 Kč
půjčka 200.000 Kč- 2 -

Zahájení podnikání

Oprávnění podnikat má každá fyzická nebo právnická osoba, která splní tyto podmínky:

- 18 let (zletilost)
- způsobilost k právním úkonů
- bezúhonnost
- odborná způsobilost (u koncesí)

Živnost

Podle živnostenského zákona je živnost soustavná činnost provozovaná:
- soustavně
- vlastním jménem
- na vlastní odpovědnost
- za účelem dosažení zisku
- za podmínek stanovených tímto zákonem

Ubytovací služby se řadí mezi živnosti koncesované, z hlediska předmětu podnikání je to
živnost poskytující služby. Zvláštní podmínkou provozování této živnosti musí být mimo
všeobecných také odborná způsobilost což, v případě pana Šustra, znamená maturitní
vysvědčení plus 2 roky praxe v oboru nebo příbuzném oboru.

Koncesní listina

Pan Šustr je povinen požádat o vydání koncese příslušný živnostenský úřad podle místa
podnikání. Tato žádost v případě fyzické osoby musí obsahovat:
- jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo
- údaj, zda jí soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, týkající
se provozování živnosti
- obchodní jméno
- předmět a místo podnikání
- IČO bylo-li přiděleno
- Provozovna

Kromě těchto náležitostí musí ještě připojit výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců,
povolení městského památkového úřadu k opravě domu, povolení obecního úřadu k umístění
reklamy a doklad prokazující odbornou způsobilost.
V koncesní listině vydané panu Šustrovi se uvede, kromě náležitostí v žádosti, provozovna a
vedlejší provozovny, pokud jsou zřízeny, podmínky stanovené pro provoz živnosti, doba na
kterou se koncesní listina vydává a datum vydání koncesní listiny. Panu Šustrovi byla koncese
vydána 29. Října 2000.
-3-Založení podniku – penzionu

Při zakládání podniku si podnikatel musí ujasnit a vyřešit několik základních otázek:

1. otázky právní

a) jakou právní formu podniku si zvolí, s tím souvisí způsob získání potřebného kapitálu
b) podle zvolené právní formy podniku musí soustředit příslušnou dokumentaci
c) skutečné založení podniku podle všech právních norem

2. otázky ekonomické

a) podnik musí vyřešit základní ekonomickou otázku – co, komu a kde budeme vyrábět a
prodávat
b) volba způsobu řízení, organizační struktura podniku
c) personální oblast
d) technicko-provozní oblast
e) zajištění dostatečného finančního krytí
f) způsob stanovení cen
g) sledování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku, způsob rozdělení zisku
h) účetnictví a evidence
i) rozbory a kontrola, posouzení efektivnosti celé akce a její výnosnosti

Všechny tyto otázky pan Šustr projednal se svou sestrou a rozhodl se, že do toho půjdou. Jak
jsem již uvedla babička pana Šustra prodává nemovitost v hodnotě 200 000,- Kč. Je to velký
dům postavený v roce 1774, za vlády Marie Terezie. K domu přísluší velká zahrada,
hospodářská budova a velký dvůr. Pan Šustr se dohodl s babičkou na kupní ceně 240 00,- Kč.
Tuto nemovitost koupí sestra pana Šustra tzn. bude to její vklad do podnikání.

Popis projektu

Pan Šustr plánuje nabídnout svým zákazníkům ubytování ve dvou čtyřlůžkových pokojích a
dvou dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky. Maximální kapacita je tedy 14 lidí. Jeho
penzion by byl určen pro seniory nebo rodiny s dětmi.

Penzion bude zařízen takto:

Přízemí – kuchyň
přístupové schodiště do sklepa
jídelna
společenská místnost
barový pult
WC-4-

1. patro – 2 lůžkový pokoj 2x (možnost přistýlky)
4 lůžkový pokoj 2x
WC, sprchy
kancelář odpovědného vedoucího

Půdní prostory – posezení ve stylu zimní zahrady
dětský koutek

Hospodářská budova – vinný sklípek
taneční parket
barový pult
prostor pro židle a stoly

Zahrada – tenisový kurt
bazén

Dvůr – novostavba – ubytování uklízeček a skladnice
dětské pískoviště a houpačky

V prostorách vinného sklípku by byly každou sobotu diskotéky. Aby byl penzion zviditelněn
umístíme u hlavní cesty reklamu, pravděpodobně podáme inzeráty do tisku a do cestovních
kanceláří. Doprava do penzionu bude vlastní (parkoviště v místě parku pod domem), jídlo
bude zajištěno z nedaleké jídelny. Rekreantům bude k dispozici bazén a tenisový kurt.
V případě zájmu bude možné objednat minibus pro poznávací zájezdy do blízkého okolí
(Praděd, Jeseník, Malá Morávka, Karlova Studánka) případně zájezdy pro lyžaře (Ovčárna,
Červenohorské sedlo).

Organizační struktura- 5 -


Nástup na ubytování by byl vždy v sobotu v 15.00 h a odjezd zase v sobotu ráno po snídani.
Snídaně budou v 8.30 h, obědy ve 13.00 h a večeře v 17.30 h. Zákazníci mají možnost
objednat polopenzi nebo plnou penzi. Vinný sklípek bude mít otevírací dobu:

Po - Čt 11.00 – 22.00
Pá - So 15.00 – 2.00
Neděle zavřeno

Na dobře viditelném místě u vchodu do vinného sklípku musí být uvedeno obchodní jméno,
bydliště pana Šustra, jméno a příjmení odpovědného vedoucího a otevírací doba, kterou pan
Šustr co nejvíc přizpůsobil požadavkům zákazníků.

Povinnosti pana Šustra

Každý soukromý podnikatel, tedy i pan Šustr, má mnoho povinností, z nichž některé jsou:

- umožnit prohlídku provozovny živnostenskému úřadu
- označit svoji provozovnu jménem, provozní dobou
- uzavření provozovny ohlásit zákazníkům 3 dny předem
- odpovědnost za zaměstnance (bezpečnost práce)

Provozovna

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost.
Provozovna musí být označena obchodním jménem podnikatele, k němuž může být připojen
název provozovny nebo jiné rozlišující označení.

Bezpečnost práce

Bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci musí být věnována velká péče. Všechny
opatření jsou stanovena v bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisech. Tato
předpisy jsou povinny dodržovat jak organizace, zaměstnavatelé tak i všichni pracovníci, kteří
jsou s nimi seznamováni při nástupu do pracovního poměru. Cílem dodržování těchto
předpisů je předcházení vzniku úrazů a nemocí z povolání i zabránění škodám na majetku.

Daňová a odvodová povinnost

Kromě těchto povinností musí pan Šustr odvádět do státního rozpočtu:
- daň z příjmů svých zaměstnanců i za sebe
- pojištění zdravotní a sociální za sebe i za zaměstnance
- daň silniční
- daň z přidané hodnoty (je-li plátcem)
- spotřební daň
- cla a tak dále plus pojištění za škody a podobně


- 6 -


Zdravotní pojišťovna

Pan Šustr je již šest let pojištěn u VZP ČR a v nejbližší době pojišťovnu měnit nehodlá.
Jako zaměstnavatel musí splnit ohlašovací povinnost a přihlásit se do 8 dnů jako pláce
zdravotního pojištění za zaměstnance. K tomu slouží formuláře:
- Přihláška zaměstnavatele - plátce pojistného
- Hromadné oznámení zaměstnavatele
- Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele

Pan Šustr má také povinnost do 5 dnů každého měsíce předat zdrav. pojišťovně kopie
záznamů o pracovních úrazech. Jako podnikatel hradí 13,5 % z vyměřovacího základu
[ = 35% z (P-V) ] na zdravotní pojištění tzn. 9% za sebe a 4,5% za zaměstnance.
Zálohy na zdravotní pojištění musí zaplatit nejpozději do 8 dnů od začátku nového měsíce.
V prvním roce podnikání bude záloha činit 13,5% z 5 000,- Kč (tj. minimální mzda). Dále
má vůči ZP povinnost do 8 dnů podat přehled:
- jednotlivých výdajů
- vyměřovacího základu
- v tomto přehledu si pan Šustr zjistí kolik měl zaplatit na ZP za
kalendářní rok

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ)

Sociální pojištění zahrnuje podle zákona č. 589/1992 Sb.:
- pojistné na sociální zabezpečení – nemocenské pojištění
důchodové pojištění
- příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Pan Šustr jako OSVČ hradí 34% z vyměřovacího základu na sociálnízabezpečení:
26% hradí za sebe
8% hradí za zaměstnance

Kromě hrazení sociálního pojištění má povinnost nahlásit OSSZ do 8 dnů zahájení
výdělečné činnosti na tiskopisu – Oznámení o zahájení výdělečné činnosti
Mimo tento formulář vyplní ještě: Přihláška k účasti na důchodovém pojištění
Přihláška k nemocenskému pojištění
Přehled o vyměřených základech a pojistném

Další povinnosti pana Šustra vůči OSSZ
- přihlásit se do evidence: „Karta malé organizace"
- podat fotokopie pracovn. smluv případně dohod
- sdělit číslo podnikatelského účtu, přinést rozpočtový listopad
- přihlásit své zaměstnance k pojištění
- nejpozději v den, který je určen pro vyplácení mezd zaplatit pojistné
a předat OSSZ přehled o vyměřovacích základech
- předkládat všechny potřebné údaje k výplatě nemocenského
pojištění


- 7 -

Evidence pana Šustra

Podle zásad jednoduchého účetnictví je podnikatel povinen vést:
evidenci finančních operací – peněžní deník s druhovým rozpisem příjmů a
výdajů
zřizuje si samostatný účet u peněžního ústavu
evidenci operativní - evidenci majetku (IM, zásob)
evidenci pohledávek a závazků
evidenci mzdovou
evidenci zakázek

Založení podnikatelského účtu – co je potřeba

- formulář „Žádost o zřízení podnikatelského účtu"
- osvědčení o podnikatelské činnnosti
- občanský průkaz
- písemná smlouva o zřízení účtu
- složit vklad min 1000 – 2000,- Kč
- zvolit si někoho, kdo bude oprávněn pracovat s účtem- tzv.
podpisový vzor

Marketingový průzkum trhu

Při zahájení podnikání si pan Šustr udělal rozbor prostředí, ve kterém bude rozvíjet svoje
podnikatelské aktivity. Do Karlovic jezdí k babičce již 17 let. Pamatuje si časy, kdy
v Karlovicích fungovaly 3 hotely a 2 penziony. V současné době jsou všechny hotely
„vytunelované! A zůstal pouze jeden penzion, který byl postaven před rokem 1989 a jeden
penzion, který zahájil svou činnost v roce 1995. Bohužel po záplavách v roce 1997 již není
v tak dobrém stavu.
Karlovice jsou položeny v nížině pod největším kopcem Hrubého Jeseníku – Pradědem.
Jezdí tam mnoho rekreantů z Německa, Rakouska a Polska. Hlavní věc, která je sem láká je
čistý vzduch a nádherná příroda představující husté jehličnaté lesy s nespočtem různých
stezek.
Hostinských zařízení tam není mnoho, v podstatě „Hubert" je na pokraji krachu
a „U obuška" jsou „bojobé" podmínky. Prostory jsou moc malé a chodí tam spíše starší
generace, pro mladé tam není místo. Mladí lidé nemají v Karlovicích absolutně žádné vyžití.
Proto pan Šustr uvažuje o vinném sklípku, kde se bude čepovat pivo a každou sobotu pořádat
zábavy. Místní „usedlíci" nebudou muset jezdit až do Vrbna pod Pradědem.
Je třeba, aby si pan Šustr zjistil ceny a služby, které poskytují dva konkurenční penziony a
hostince. Ve Vrbně pod Pradědem je více ubytovací zařízení. Je to však město se silnějším
dopravním ruchem. Pan Šustr se domnívá, že zákazníci dají přednost klidnému ubytování na
kopci, kousek od lesa a s výhledem na rybník, před ubytovnou u hlavní silnice.

- 8 -


Pan Šustr nazval svůj penzion podle své sestry, která mám v okolí hodně přátel a je
oblíbená. Jitka se jmenuje i jeho babička, která v domě bydlela 32 let. Všichni ji znají. Pan
Šustr si myslí, že známost a oblíbenost jak jeho sestry tak babičky by mohly zvýšit atraktivitu
vinného sklípku a celého penzionu. Má také zajištěnou reklamu v Rakousku, kde žije jeho
teta.
Co se týče dodavatelů je všechno zajištěno. Kamarád pana Šustra Jaroslav Hubsh je
majitelem Karlovické pekárny a za zvýhodněnou cenu mu bude denně dodávat čerstvé pečivo.
Hotová jídla se budou odebírat z protější jídelny, víno si bude pan Šustr dovážet sám přímo
z Bzence a pivo z Hanušovic. Nealko, chipsy a tyčinky bude nakupovat jedou za týden
v Tescu nebo Kauflandu. Suroviny pro výrobu hamburgerů bude také sám dovážet ze
supermarketů.
Před necelým měsícem udělal pan Šustr předběžnou anketu, aby zjistil jak bude penzion a
vinný sklípek přijat. Většina dotazovaných byla plánem pana Šustra nadšena.

Marketingový mix služeb

Základem marketingového mixu je hodnocení a výběr faktorů pro stanovení marketingové
strategie podniku. Musíme například zvážit jaké zvláštní služby nabídneme cílovému tržnímu
segmentu, jaká bude strategie tvorby cen pro tyto služby, jakou zvolíme propagaci a
komunikaci s trhem, jakou úroveň služeb nabídneme svým klientům, jakým způsobem
budeme služby poskytovat a jaký bude muset být odborný profil zaměstnanců.
Produkt, resp. Služba, představuje soustavu hodnot uspokojujících potřeby zákazníků. Jejich
hodnotu lidé měří na základě vnímané schopnosti služeb tento požadavek splnit. Hodnotu
služby určuje nakupující podle užitku, který mu přinese.

Zakladatelský rozpočet

Při založení podniku musíme vždy počítat s tím, že budeme potřebovat peníze a to někdy
dost peněz. Založení firmy znamená vynaložení určitého balíku peněz na nákup materiálu,
strojů a zařízení, paliva, energie a poskytnuté služby.
Kolik to vlastně bude, to si musíme spočítat a tím sestavit zakladatelský rozpočet naší firmy.
Musíme zjistit:
1) jaké budou předpokládané náklady, výnosy a tím i zisk
2) potřebnou výši investičního a oběžného majetku a zdroje jeho krytí
3) rozdělení příjmů
4) předpokládanou výnosnost podniku a další ukazatele, které jsou potřebné pro
posouzení celé plánované akce


- 9 -Osobní výdaje pana Šustra


Výdaj
Částka
koncesní listina
2000,-

výpis z rejstříku trestů
50,-

záloha na zdravotní pojištění
675,-

záloha na sociální pojištění
562,-

vklad na podnik. účet
2000,-

poplatek za vedení účtu
125,-

sepsání a vyřízení smlouvy o tichém společenství
10 200,-

sepsání a vyřízení kupní smlouvy
9 600,-

razítko
250,-

osobní potřeby
10 000,-

Celkem
35 462,-Náklady na pořízení HIM


Výdaj
Částka
auto
400 000,-

budova - penzion
240 000,-

budova - nová stavba
500 000,-

zařízení skladu
20 000,-

mikrovlnná trouba
7 000,-

inventář
150 000,-

Celkem
1 317 000,-


- 10 -


Náklady na pořízení NIM


Výdaj
Částka
drobné kuchyňské náčiní
30 000,-

nábytek
300 000,-

ostatní
50 000,-

Celkem
380 000,-


Mzdové náklady

Na plný pracovní úvazek budou zaměstnáni: odpovědný vedoucí
kuchařky
číšníci
údržbář
uklízečky
účetní
Dohoda o pracovní činnosti: DJ
skladnice


Zaměstnanec
Průměrná měs. mzda
2kuchařky
2 x 5 500 = 11 000,-

2 číšníci
2 x 6000 = 12 000,-

3 číšnice
3 x 6 500 = 19 500,-

údržbář
3 500,-

odpovědný vedoucí
15000,-

účetní
9 000,-

uklízečky
2 x 5000 = 10 000,-
DJ
1 080,-

skladnice
720,-

Celkem
81 800,-

- 11 -

K celkové sumě je nutné připočítat zdravotní a sociální pojištění, což činí 35% z hrubé
měsíční mzdy. Tuto část hradí zaměstnavatel.

Hrubá mzda
Zdr. a soc. pojištění
81 800,-
35% z 81 800 = 28 630,-
celkem mzdové náklady
110 430 ,-Režijní náklady


Výdaj
Částka
elektřina
8 000,-

telefon
4 500,-

dřevo
10 300,-

ostatní
2 000,-

celkem
24 800,-


Celková potřeba kapitálu


Položky

osobní výdaje
35 462,-

pořízení HIM
1 317 000,-

pořízení NIM
380 000,-

mzdové náklady
110 430,-

režijní náklady
24 800,-

Celkem
1 876 692,-

Celková potřeba kapitálu tedy činí 1 876 692 Kč. Sestra pana Šustra vkládá nemovitost
v hodnotě 240 000,- plus finanční obnos 1 315 000,-. Pan Šustr vkládá 200 000,-


1 876 692 – 240 000- 1 315 000 – 200 000 = 121 692


- 12 -

Pan Šustr bude potřebovat ještě 121 692 Kč. Požádá svou matku Magdalénu Šustrovou o
bezúročnou půjčku. Matka mu nabídla 200 000,-, s čímž pan Šustr souhlasil a se svou matkou
sepsal smlouvu o půjčce se splatností do 4 let. To znamená, že pan Šustr uhradí své matce
4 167 Kč měsíčně.

Měsíční náklady

1. měsíc podnikání - mzdové náklady 81 800,-
režijní náklady 24 800,-
půjčka 4 167,-

Celkové měsíční náklady i se splátkami půjčky budou 110 767,- Kč. Pan Šustr musí počítat
nejméně se třemi měsíci, než jeho příjmy pokryjí výdaje a začne vydělávat.

110 767 x 3 = 332 301,-


Předpokládaný měsíční zisk

očekávaný počet zákazníků 10
cena za noc/os. 175,- = 1 750,- (10 x 175,-)
délka pobytu – 7 nocí 12 250,- = 7 x 1 750,-
strava (sníd. 12,-, oběd 55,-, več. 30,-) x 10 970,-
předpoklad návštěvnosti sklípku /den 100 lidí x 30 dní = 3000
hodnota nákupu /os. 50,- = 15 000,- (50 x 3000)
vstupné na disko / os. 15,-
předpoklad návštěvnosti v sobotu 15 x 15 = 225,-
15 x 40 = 600,-

celkové měsíční tržby 12 250,-
970,-
150 000,-
825,-

164 045,-


164 045 – 110 767 = 53 278,-

Celkový předpokládaný měsíční zisk by měl činit 53 278,- Kč. Pan Šustr se dohodl se svou
sestrou na jejím podílu ze zisku ve výši 30% = tzn. 15 983,- Kč.

53 278 – 15 983 = 37 295,- Kč měsíční zisk pana Šustra.
- 13 -

Návratnost investice


Rok provozu

Příjmy

Výdaje

Čisté
příjmy

1

200 000

150 000

50 000

2

400 000

250 000

150 000

3

600 000

350 000

150 000

4

800 000

550 000

250 000

5 a více

1 000 000

650 000

350 000


Údaje v tabulce jsou zaokrouhlené a předpokládané.
1 876 692 – 950 000 = 926 000 (zůstatek po 4 letech podnikání.
Od 5. roku činí čisté příjmy 350 000,- Kč, proto 926 000/350 000 = 2,6 a tedy návratnost
vložených investic je 4 + 2,6 = 6,6 let.
- 14 -

Závěr

Úkolem této seminární práce bylo sestavit imaginární podnikatelský záměr zcela nového
podniku. Vybrala jsem si penzion s vinným sklípkem. Při vypracovávání této práce jsem
zjistila, že bych byla schopna založit nový podnik. Moc ráda bych svého bratra ve skutečnosti
podpořila v začátcích jeho podnikání. Mohla bych mu poradit se způsobem propagace,
marketingem a řízením penzionu. Možná , že postupem času by se stala jeho rovnoprávným
partnerem a vytvořili bychom veřejnou obchodní společnost.
Věřím, že bratrovi jeho plán výjde a penzion bude velice brzy známý a prosperující.


- 15 -
1